VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Bekämpningsmedel ökar risken för barnleukemi och parkinsons sjukdom

by admin - juni 18th, 2015.
Filed under: Ekologiskt.
En omfattande sammanställning av forskningsstudier visar signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad förekomst av barnleukemi och Parkinsons sjukdom.

På uppdrag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) genomförde ett grekiskt forskarlag den hittills mest omfattande litteraturstudien, där man gick igenom över 600 vetenskapliga artiklar, rörande mer än 20 olika sjukdomskategorier gick igenom kopplingar mellan exponering för bekämpningsmedel och negativa effekter för den mänskliga hälsan i epidemiologiska studier som har utförts mellan 2006–2012.
För två sjukdomar, barnleukemi och Parkinsons sjukdom kunde man dra slutsatsen att det för både barnleukemi och Parkinsons sjukdom finns signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och högre risk för sjukdomen. Speciellt såg man ett samband mellan en ökad förekomst av barnleukemi och exponering för bekämpningsmedel under graviditet och barndom. Sambandet var starkast för exponering under graviditet. Sammanlagt hittade forskarna en 30 procent högre risk vid exponering för ospecificerade bekämpningsmedel samt 69 procent högre risk vid exponering för insektsbekämpningsmedel. Ett nästan lika starkt samband fanns mellan exponering under barndomen och barnleukemi. Däremot hittades inget samband mellan moderns exponering innan graviditet och barnleukemi.
För Parkinsons sjukdom fann man en 58 procent högre risk att insjukna i Parkinsons sjukdom för de som yrkesmässigt hanterat bekämpningsmedel än för andra.
Forskarna konstaterar att trots det stora antalet studier är det dock svårt att dra starka slutsatser för flertalet undersökta hälsoutfall eftersom studiernas upplägg skiljer sig så mycket från varandra, och exponeringen är svår att uppskatta.  Men även vid endokrina sjukdomar som astma, allergi, diabetes, och fetma verkar risken öka vid exponering för bekämpningsmedel även om detta behöver undersökas närmare.

Det är oklart vad sambanden mellan exponering för bekämpningsmedel och förhöjd risk för barnleukemi och Parkinsons sjukdom betyder för konsumenter som får i sig bekämpningsmedelsrester via maten. I många fall baseras de bakomliggande studier på yrkesmässig exponering, exponering via luften från närliggande åkrar, eller användning av bekämpningsmedel i hemmet eller trädgården.
Källa: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/497e.htm

Comments are closed.