VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Vikten av att välja ekologiskt 2023

by admin - februari 25th, 2023.
Filed under: Ekologiskt.

Att välja att handla ekologiskt är viktigt av flera skäl eftersom det hjälper till att bidra med positiva effekter på hälsa, miljö, klimat, djurvälfärd och hållbarhet. Genom att göra medvetna val kan vi alla bidra till en mer hållbar och sund livsstil.

Ekologisk inverkan på din hälsa

Att välja ekologiskt kan ha en positiv inverkan på din hälsa på flera sätt. Ekologiskt odlade grönsaker, frukter och andra livsmedel är ofta rikare på näringsämnen än de konventionellt odlade. Detta beror på att ekologisk produktion använder sig av naturlig gödsel och kompost istället för konstgjorda gödselmedel, vilket kan bidra till att jorden är mer näringsrik och att växterna har tillgång till en större mängd mineraler och andra näringsämnen. Enligt en studie publicerad i Journal of Alternative and Complementary Medicine från 2014, så var ekologiskt odlade livsmedel signifikant mer näringsrika än de konventionellt odlade. I studien fann man att ekologiskt odlade grönsaker och frukter hade högre nivåer av vitamin C, järn, magnesium, fosfor och antioxidanter jämfört med konventionellt odlade livsmedel.

Det är också värt att nämna att vissa växter som används för att producera ekologiska eteriska oljor är hotade eller sällsynta, och att ekologisk produktion av dessa växter kan bidra till att bevara dem och deras naturliga habitat. Genom att välja ekologiska eteriska oljor från hållbara producenter kan man därmed bidra till att bevara den biologiska mångfalden och stödja en mer hållbar användning av naturresurser.

Ekologisk produktion kan också minska risken för att du får i dig rester av bekämpningsmedel och andra gifter som kan skada din hälsa. Enligt Livsmedelsverket så kan vissa bekämpningsmedel påverka hormonsystemet och orsaka cancer, medan andra kan påverka nervsystemet, immunsystemet och fostrets utveckling. Eftersom ekologisk produktion inte tillåter användning av syntetiska bekämpningsmedel, så minskar risken för att du får i dig rester av dessa kemikalier när du väljer att handla ekologiskt. Enligt en studie publicerad i Environmental Health Perspectives från 2015, så var nivåerna av bekämpningsmedel i urinen signifikant lägre hos personer som åt ekologiskt jämfört med de som åt konventionellt odlade livsmedel.

Hur miljön påverkas av att välja ekologiskt

Ekologisk produktion innebär att man använder sig av metoder som främjar en sund miljö och minskar risken för negativa effekter på naturen. Konventionell produktion använder ofta konstgjorda gödselmedel och bekämpningsmedel som kan ha negativa effekter på både djur- och växtlivet. Till exempel kan överanvändning av konstgjorda gödselmedel leda till att överflödigt kväve och fosfor läcker ut i vattendrag och hav, vilket kan orsaka övergödning och syrebrist i vattnet. Användningen av bekämpningsmedel kan också ha negativa effekter på insekter, fåglar och andra djur som är viktiga för ekosystemen.

Genom att välja ekologiska produkter kan du bidra till att minska användningen av dessa kemikalier och främja biologisk mångfald. Enligt en studie public

gående från förra svaret:

erad i Journal of Applied Ecology från 2017 så hade ekologisk produktion en positiv inverkan på biologisk mångfald och habitat för pollinatörer som bin och fjärilar. Studien visade att ekologisk produktion ökade antalet och mångfalden av bin och andra pollinatörer, samt att det fanns fler blommande växter och mindre användning av bekämpningsmedel på ekologiska gårdar.

Ekologisk produktion bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bidra till att minska klimatförändringarna. Enligt en studie publicerad i Nature Communications från 2016 så hade ekologisk produktion lägre utsläpp av växthusgaser per hektar än konventionell produktion. Detta beror på att ekologisk produktion i allmänhet använder sig av metoder som främjar en sund markhälsa och att man ofta har mer vegetationsbäddar och mindre köttproduktion på ekologiska gårdar.

En annan viktig faktor att överväga när man väljer att handla ekologiskt är djurvälfärden. Ekologisk produktion sätter högre krav på djurhållning än konventionell produktion och ställer krav på att djuren har tillgång till utevistelse och naturligt foder. Djur som hålls på ekologiska gårdar har också större frihet att röra sig och bete sig naturligt. Enligt Krav, som är en svensk ekologisk märkning, så krävs det att djuren på ekologiska gårdar har tillgång till utevistelse året runt och att man undviker rutinmässig användning av antibiotika och andra läkemedel. Genom att välja ekologiska produkter kan du därmed bidra till att främja en mer etisk djurhållning och minska risken för att djur far illa på grund av intensivt jordbruk.

Socialt ansvarstagande genom att välja ekologiskt

Ekologisk produktion innebär också att man tar socialt ansvar genom att ställa högre krav på arbetsförhållanden och hälsa för de som arbetar på gårdarna. Enligt Fairtrade International så är ekologisk produktion och Fairtrade två sätt att främja socialt ansvarstagande och hållbar utveckling i jordbruket. Genom att välja ekologiskt och Fairtrade-märkt kan du därmed bidra till att stödja bättre arbetsvillkor och hälsa för jordbrukare och arbetare runt om i världen.

Att handla ekologiskt kan också främja lokal matproduktion och stödja småskaliga producenter. Genom att köpa ekologiska produkter från lokala producenter kan du bidra till att stödja en mer hållbar livsmedelsproduktion som främjar lokalt kunnande och traditioner.

Comments are closed.